Napsali o nás

Napsali o nás
Rozhovor s Ing. Pavlem Bláhou, majitelem a jednatelem společnosti
vyšlo dne: 10.1.2008
tisk: časopis ASB – architektura, stavebnictví, byznys
autor článku: Ludmila Doudová

Cesta k úspěchu
Společnost BLÁHA s. r. o., jejíž hlavní činností je provádění staveb včetně jejich změn, má za sebou již 11 let své existence. Za tu dobu se mnohé změnilo… Zajímalo nás, z jakých základů firma vzešla, co musela překonávat a kde se nachází dnes. Povídali jsme si s ředitelem firmy Ing. Pavlem Bláhou.

Mohl byste pohovořit o peripetiích vzniku, budování a dalších aktivitách, kterými firma až dosud prošla?
Naše společnost nevznikla před 11 lety z čistého nebe, ale plynule navázala na činnost společnosti IPPOS, s. r. o., kterou jsem se dvěma společníky založil již v roce 1992. Po určité době spolupráce se však naše cesty začaly rozcházet a já založil firmu Bláha, s. r. o. Vzhledem ke zkušenostem a zakázkám z firmy IPPOS nebyl rozjezd nové firmy tak náročný. Zprvu jsem nepředpokládal, že bychom měli mít více než několik zaměstnanců, a měli jsme fungovat jako malá stavební firma. Později však práce začalo přibývat a já se musel rozhodnout, jestli zůstaneme malou firmou, kterou může řídit pouze jeden člověk bez větších nároků na informační a kontrolní systém, nebo začneme budovat firmu větší, která však již vyžaduje delegování pravomocí na širší okruh zaměstnanců, a tím i vytvoření příslušných sledovacích a kontrolních mechanizmů. O následném směrování pak rozhodl příliv zakázek v letech 1999 a 2000, a proto bylo třeba zvýšit počet zaměstnanců a rozšířit společnost.
V letech 2002 a 2003 jsme pak začali reali¬zovat vlastní developerské projekty, s jejichž přispěním se velmi rychle zvedly i obraty a přibývali další zaměstnanci.

A vaše developerské aktivity?
Jak jsem již zmínil, s developerskými projekty jsme začali v roce 2002, kdy jsme zakoupili pozemky vhodné pro výstavbu rodinných domů ve Velkých Přílepech. Začátky byly poměrně složité, neboť jsme se potýkali s nedostatkem financí a jednotlivé domy jsme stavěli ze záloh klientů. Nepravidelný tok finančních prostředků kladl velké nároky na organizaci stavby. Přesto se nám první část rodinných domů v celkovém počtu 80 kusů podařilo zdárně dokončit, a nastartovat tak další etapy, na které jsme již začali využívat finanční prostředky banky. Využití bankovního kapitálu jednoznačně vedlo ke zjednodušení realizace projektů a k zajištění jejich plynulosti. S příchodem bankovního kapitálu jsme byli nuceni změnit i některé postupy, jako například to, že na každý nový projekt je třeba založit novou společnost, která se pak zabývá jenom realizací tohoto projektu. Tento způsob poskytuje bankám určitou jistotu v tom, že společnost nemá žádné staré závazky a poskytnuté finance slouží k rea¬lizaci pouze předmětného projektu.

Máte již nějaké ohlasy u klientů?
Model vzbuzuje důvěru i u budoucích klientů, kteří kvitují záštitu velké banky. V současné době nám probíhají dva větší a několik menších developerských projektů. Z těch větších se jedná o 108 bytových jednotek v Roztokách u Prahy a 129 rodinných domů ve Velkých Přílepech.

V roce 2006 jste ve Velkých Přílepech vybudovali vlastní sídlo společnosti. Co vás k tomuto významnému kroku vedlo?
Tak jako asi většina společností, které začínají takzvaně od píky, jsme zprvu neměli odpovídající zázemí pro administrativu a vedení společnosti. Sídlo společnosti bylo u mě doma, kde jsem z části domu vytvořil kanceláře. Zbytek pak pobýval různě po stavbách a v pronajatých domech. Časté stěhování s sebou přinášelo nemalé náklady a organizační potíže. Proto jsem se již v roce 2000 rozhodl začít pracovat na přípravě a následném vybudování odpovídajícího zázemí celé firmy i s perspektivou do budoucna. Samozřejmě limitním faktorem pro realizaci celého záměru byly finance. Proto jsme vstoupili do jednání s finančními ústavy, kde nám nejlépe vyšla vstříc Česká spořitelna, a. s., se kterou jsme se v roce 2005 dohodli na financování celé akce. Hodnota vybudovaného díla činí cca 80 milionů Kč.

Má toto strategické rozhodnutí již nějaké výsledky vzhledem k vývoji firmy?
Po zprovoznění nového sídla jsme zaznamenali jednoznačně pozitivní výsledky v přístupu k naší firmě. Začaly nás oslovovat větší společnosti s nabídkou spolupráce včetně zahraničních. Především si však myslím, že toto firemní zázemí vede ke stabilizaci zaměstnanců a zvyšuje důvěru ve slibnou budoucnost celé společnosti. Myslím si, že vybudování nového, dostatečně kapacitního a reprezentativního sídla bylo významným krokem pro další rozvoj firmy.

Jaké další plány máte do budoucna?
Čeká nás hlavně dokončení vlastního informačního systému, který by nám umožnil zvládat i náročnější zakázky. Na základě tohoto systému pak plánujeme další zvýšení stavební výroby a především bychom chtěli zvětšit podíl výroby ve státních zakázkách.

Vaše společnost je držitelem dvou význam¬ných certifikátů – certifikátu ISO 9001–2001 a dále certifikátu EMS-010-2004. V čem vám pomáhají a co z nich vyplývá?
Nejprve bych se pro nezasvěcené zmínil, čeho se tyto certifikáty týkají. První z těchto certifikátů je certifikát kvality a druhý se týká životního prostředí. Nerad bych přeceňoval vliv těchto certifikátů na fungování společnosti, ale v každém případě nám vnesly do systému určitý řád, který umožňuje sledovat příslušné oblasti, vyhodnocovat je a přijímat potřebná opatření. Jejich získání nastartovalo především proces stálého zlepšování. Nelze samozřejmě předpokládat, že držitel těchto certifikátů provádí vždy vše bezchybně a že tím nikdy nezatěžuje životní prostředí. Důležité je tyto jevy zjistit, vyhodnotit a minimalizovat, což se nám podle mého názoru daří. Oba tyto certifikáty jsou v současné době téměř nutné pro realizaci některých zakázek, především pak zakázek státních.

Jak získáváte zakázky a jakým způsobem je zabezpečujete?
V současné době stavebního boomu není nutné zakázky příliš shánět. Jelikož však máme vlastní developerské projekty, pracuje většina našich kapacit na těchto projektech. Zároveň realizujeme některé projekty pro jiné investory, kteří nás většinou oslovují sami. Do budoucna však připravujeme rozšíření a zkvalitnění našeho zakázkového oddělení, které by mělo zajistit i účast v případných veřejných soutěžích. Zakázky realizujeme většinou kombinací vlastních kapacit a subdodávek.

Specializujete se na výstavbu rodinných domů a s nimi souvisejících inženýrských sítí. S jakými problémy se v této oblasti setkáváte?
Nechci tvrdit, že specializací naší firmy jsou výhradně rodinné domy. To, že v současné době stavíme z větší části bytové a rodinné domy, je dáno, jak jsem již zmínil, vlastními developerskými projekty. Je ale pravda, že stavba rodinných domů je jednou z nejnáročnějších, což asi potvrdí každý, kdo rodinný dům stavěl. Příliš mnoho technologií, konstrukcí a profesí na příliš malém prostoru pod bedlivým okem náročného investora dělá ze zdánlivě nenáročné stavby někdy téměř peklo.
Největším problémem je především mnoho změn v průběhu stavby a někdy i neadekvátní požadavky investora. Tím však nechci říct, že vina je vždy na investorovi. Stavba domu je vlastně ruční práce a tomu odpovídá i výsledek. Ani kvalita lidí, kteří stavbu provádějí, není vždy stejná. Důležité je, aby se investor s dodavatelem shodli na tom, co je ještě v odpovídajících mezích a co již tyto meze překračuje, a dohodli se na případné nápravě. Chybu může udělat každý, ale měl by ji umět uznat, napravit ji a poučit se z ní.

V oblasti průmyslových staveb máte již také své realizace. Která z těchto budov je pro vás takříkajíc číslo jedna?
V této oblasti je pro nás asi nejzajímavější výstavba našeho nového sídla včetně skladů a technologických provozů.

Čím je tato stavba výjimečná?
Výjimečnost stavby spočívá spíše v netradičním architektonickém ztvárnění. Kromě atypického tvaru chceme, aby budovy byly obklopeny bohatou zelení a nyní pracujeme na modelu dominantního uměleckého díla umístěného před hlavním vchodem, které by mělo celé stavbě dodat jistou velkolepost. Uvidíme, do jaké míry se nám to podaří.

Byla realizace náročná?
Náročnost realizace byla dána především nutností promyslet funkční a dispoziční řešení s ohledem na budoucí potřeby naší firmy, což mně osobně zabralo velké množství času. Jistěže se nepodařilo vše domyslet úpl¬ně stoprocentně, ale dílo je již hotové, a až budeme stavět nové, tak se jistě poučíme.

Jak si vybíráte dodavatele materiálů?
V současnosti máme spoustu stálých a osvědčených dodavatelů, od nichž bereme podstatnou část dodávek. Na nové dodavatele si děláme výběrová řízení a porovnáváme jejich výhodnost.

Jaká je vaše personální politika?
V této oblasti se snažíme nezaostávat za ostatními firmami a v blízké budoucnosti se chceme této problematice více věnovat. I proto jsme zřídili novou pracovní pozici – manažer lidských zdrojů, který by měl vyhledávat problematická místa a navrhovat opatření pro jejich nápravu. Zároveň chceme rozšířit spektrum zaměstnaneckých výhod na maximum, počínaje stravenkami a konče třeba bydlením v podnikovém bytě nebo domě.

Zabezpečujete pro své zaměstnance profesní vzdělávání?
Co se týče profesního vzdělávání, má každý zaměstnanec nebo jeho nadřízený možnost zvolit si potřebná školení a využít firemního fondu k úhradě všech nákladů s tímto spojených.

Mohl byste na závěr shrnout filozofii vaší firmy?
Naší filozofií je vytvoření takového pracovního prostředí v rámci firmy, které umožní všem zúčastněným plnohodnotně využívat svých schopností a talentu k dosažení žádoucích výsledků a zároveň zajistí jejich odpovídající ocenění. Zjednodušeně řečeno, představuji si samostatné fungování jednotlivců a skupin v rámci kvalitního a promyšleného systému, který dává všem zúčastněným dostatek volnosti ve svém rozhodování a přitom stanoví jasnou odpovědnost a jasné mantinely. Asi bych to nazval systémem „firma ve firmě“.